ประกันสุขภาพเอ็ทน่า – แผนแพลทินั่ม

ความคุ้มครอง

 • เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุดถึง 5,000,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
 • ผลประโยชน์ เข้าใจง่าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง(1)
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี(2)
 • พิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงสุดถึง USD 1,000,000(3)
 • เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
 • อุ่นใจกับเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศไทย
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 1. จ่ายตามจริง ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาลค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. คุ้มครองสูงสุดตามวงเงินจำกัดในแต่และแผน โดยผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจะคุ้มครองเฉพาะท่านที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในกรณีความช่วยเหลือภายในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางเกินกว่า 150 กม. จากถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย โดยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขของการรับบริการ

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

ตารางผลประโยชน์

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง